De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hetzelfde geldt voor alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Online transparantie verplicht
Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag.

Dit is terug te vinden in onderstaande documenten

ANBI-transparantie – kerkelijke gemeente – GKN 2022


ANBI-transparantie – Diaconie GKN 2022

Op deze pagina zijn de gegevens geplaatst zoals vereist voor het gebruik van de ANBI-status. Soms is hetgeen staat aangegeven een samenvatting van gegevens die elders op deze website te vinden zijn; in dat geval is tevens een verwijzing aangegeven.

Naam en contactgegevens:
Kerkenraad Gereformeerde kerk te Nijkerkerveen
Wouter van de Kampstraat 17
3864 GE Nijkerkerveen
e-mail: scribaat@gknijkerkerveen.nl

Diaconie van de Gereformeerde Kerk Nijkerkerveen
College van Diakenen
Vlinderlaan 68, 3863 GH Nijkerk
e-mail: diaconie@gknijkerkerveen.nl

Het RSIN / fiscaal nummer:
RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.
Het RSIN nummer van onze gemeente: 002584542
Het RSIN nummer van de diaconie: 824120966

Beleidsplan en plaatselijke regeling
– Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 
– Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier.
– De plaatselijke regeling van onze gemeente vindt u hier.

Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad bestaat uit: een preses (voorzitter), een scriba (secretaris), een predikanten, wijkouderlingen, jeugdouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen waarin naast een preses en een scriba, de predikant zitting hebben.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) telt 3 leden, waarvan 2 als ouderling-kerkrentmeester, en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het College van Diakenen (de Diaconie) telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van de diaconie.

Voor het statuut (kerkorde) wordt verwezen naar de website van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) – (http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx)

Meer informatie over de eigen organisatie is hier te vinden.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Pagi…

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van onze gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Van veel activiteiten worden vooraankondigingen gedaan in het maandelijkse kerknieuws, via de website en voorafgaand aan de kerkdiensten. Daarnaast worden, naast de kerkdiensten, ook de bijzondere activiteiten via de plaatselijke pers bekend gemaakt. Via de website en het kerknieuws wordt ook verslag gedaan van de activiteiten.
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in een gemeentevergadering voor de leden; daar wordt ook een overzicht gegeven van de financiën en doet de kascommissie verslag van bevindingen.

Financiële verantwoording
Onderstaande staat van baten en lasten van zowel de kerk als de diaconie geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Het plaatselijk kerken- en diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

De begroting en de jaarrekening van zowel de Kerk als en de Diaconie zijn openbaar en worden gepubliceerd in het kerknieuws. De stukken liggen ook ter inzage bij het scribaat.

ANBI gegevens CvK
Nijkerkerveen GK 2022 – ANBI-overzicht
Nijkerkerveen GK 2023 – Begroting

ANBI gegevens Diaconie GKN
Nijkerkerveen GK DIA 2022 – ANBI-overzicht 
College van Diakenen – Begroting 2022